Kamaldulská Biblia
(prvý preklad celej Biblie do slovenciny)
Faksimilné vydanie rukopisu z 18. storocia
(s úvodným slovom kardinála Jána Chryzostoma Korca a s odbornými komentármi v nemcine)


Kamaldulská Biblia je prvý preklad celej Biblie do slovenciny. Z latinského textu Vulgáty ju do predbernolákovskej slovenciny v 18. storocí preložili kamaldulskí mnísi v Cervenom kláštore pri Dunajci. Pri prekladaní prihliadali aj na hebrejské a grécke originály, poruke mali aj ceské a polské preklady.
Preklad kamaldulských mníchov sa vyznacuje úsilím používat formy a výrazy bežnej slovenskej hovorenej reci, s výraznými západoslovenskými prvkami i niektorými zaužívanými knižnými jazykovými prvkami ceského pôvodu. Je to jazyk vypestovaný a ustálený v prostredí vzdelancov západoslovenského kultúrneho okruhu, používaný v písomnostiach aj za oblastou tohto okruhu. Tento jazyk sa stal základom bernolákovciny, prvého slovenského spisovného jazyka.
Vzdelaným používatelom Biblie poskytuje preklad množstvo vysvetlujúcich poznámok v latinskom jazyku na okrajoch jednotlivých strán krasopisne prepísaného textu zviazaného do dvoch zväzkov formátu A 4.
Kamaldulskí mnísi prekladali Biblu do slovenciny v prvej polovici 18. storocia. Jediný exemplár cistopisu sa zázrakom zachoval na fare v Cíferi, dnes je uložený na arcibiskupskom úrade v Trnave. Zaciatok prepisovania z konceptu sa udáva dátumom 6. mája 1756. Najprv sa prepisoval Nový zákon, Starý zákon sa zacal prepisovat 4. marca 1757, jeho druhá cast (od Izaiáša) 10. mája 1759. Možno teda predpokladat, že prepisovanie celej Biblie bolo dokoncené niekedy na jar roku 1760.
Hoci tento dlho nezvestný preklad zostal v rukopise, je sám osebe výrazným svedectvom vysokej duchovnej kultúry a jazykovej vyspelosti prostredia, v ktorom také nárocné pretlmocenie Biblie do vlastného jazyka mohlo vzniknút na vysokej európskej intelektuálnej, odbornej (teologickej) a jazykovej úrovni, plne porovnatelnej s inými vtedajšími ci dovtedajšími prekladmi.
Tento preklad nesie v sebe aj posolstvo o obetavej službe Cirkvi slovenskému národu. Najlepší synovia Cirkvi a národa niesli toto posolstvo cez stárocia. Spomenieme len také mená, ako Alexander Rudnay, Anton Bernolák, Ján Hollý, Juraj Palkovic, Štefan Moyses, Andrej Hlinka, Ján Vojtaššák. K nim sa celkom iste zaradujú dnešní slovenskí kardináli a mnohí další obetaví služobníci Cirkvi a národa.
Zásluhou významného nemeckého slavistu profesora Hansa Rotheho vychádza v renomovanej edícii Biblia Slavica v Nemeckej spolkovej republike faksimilné vydanie Kamaldulskej Biblie v dvoch objemných zväzkoch (920 + 1063 strán) v precíznom bibliofilskom vydaní, s úvodným slovom kardinála Jána Chryzostoma Korca.
Toto vydanie, ktoré pripravili pracovníci Slavistického kabinetu SAV v Bratislave, obsahuje v 2. zväzku prepísané latinské exegetické poznámky z okrajov rukopisu Kamaldulskej Biblie s úvodným odborným výkladom Vladimíra Gregora a komentáre s krátkym úvodným slovom Jána Dorulu, dalej štúdiu V. Gregora Kamaldulská Biblia - rukopis prekladu z polovice 18. storocia: iniciátor, miesto vzniku, prekladatelia a otázka urcenia prekladu, štúdiu J. Dorulu Jazyk Kamaldulskej Biblie v dobovom kontexte, štúdiu Eleny Krasnovskej Ortografické, fonologické a morfologické aspekty Kamaldulskej Biblie a štúdiu H. Rotheho Biblia slovenských kamaldulov a jej pramene.
Celá komentárová cast sa uverejnuje v nemcine.
Univ. prof. PhDr. Ján Dorula, DrSc.
riaditel Slavistického kabinetu SAV
predseda Slovenského komitétu slavistov

Poznámka:
Kamaldulská Biblia vychádza vo vydavatelstve Ferdinand Schöningh so sídlom v Paderborne.
Cena obidvoch zväzkov je 612.- eur, v prepocte (v decembri 2002) 25 500.- Sk.
Záujemcovia o zakúpenie Kamaldulskej Biblie za uvedenú cenu môžu svoje záväzné objednávky posielali na adresu:
Slavistický kabinet SAV
Panská 26
813 64 Bratislava
Tel. 02/54418359 (aj fax), 54418360