Konštantín Palkovič

Pozor na spisovný jazyk

Slovenčina je moderný spisovný jazyk s bohato rozvinutou slovnou zásobou, ktorou sa dá priliehavo komunikovať vo všetkých odboroch. Je jazykom umeleckej a odbornej literatúry, jazykom verejných prejavov, je celonárodným dorozumievacím prostriedkom. Spisovná slovenčina spája všetkých Slovákov. Slovenčina je nárečovo veľmi diferencovaná. Nárečia sa navzájom od seba odlišujú svojím hláskovým zložením, gramatický i slovnou zásobou. Niektoré nárečové prvky, ako nedostatok mäkkosti, poruchy v dlhých a krátkych samohláskach, isté morfologické javy, no najmä lexikálne prvky sa tlačia do spisovných prejavov.
Súčasný pokrok sa odráža aj v jazyku. Jazyk sa vyvíja, obohacuje o nové slová. Vývoj slovenčiny išiel v tesnej blízkosti s najbližším jazykom, s češtinou. Z češtiny sa hodne prekladalo, nedávno sa prekladali vyhlášky, smernice, slovenčina žila s češtinou blízko v tlači, rozhlase, televízii, filme, v každodennom živote. V menšej miere to platí aj v súčasnosti. Vplyv češtiny sa prejavuje nielen pri prekladaní, ale aj vo verejných prejavoch. Niekedy sa slová v češtine a slovenčine odlišujú iba hláskoslovne, inokedy rovnako znejúce slová majú odlišné významy. Z toho vznikajú problémy, ktorá forma je správna.
Aj iné cudzie jazyky vplývajú na spisovnú slovenčinu. Preberajú sa niektoré slová, ktorých výslovnosť sa odlišuje od ich písomnej podoby. Z toho sú problémy s ich výslovnosťou a pravopisom. V spisovných prejavoch je dosť javov, ktoré sú nesprávne, nespisovné.
Uverejňujeme výber niektorých chýb tak, že najprv uvádzame abecedne chybné znenie, potom správnu spisovnú podobu a napokon odôvodnenie z hľadiska spisovnej slovenčiny.

autostráda - diaľnica. Autostráda je cudzie, prevzaté slovo, je správne a netreba sa mu vyhýbať na úkor druhého prevzatého a upraveného slova diaľnica, ktoré je spisovné.
bránka - gól. Bránka v športovej terminológii s spojení dať bránku a pod. je nesprávne. Spisovné je spojenie dať gól.
brusle - korčule. Brusle, brusliť sú prevzaté slová. Správne spisovné sú slová korčule, korčuľovať.
brýle – okuliare. Brýle, pomôcka na zlepšenie zraku, sa správne po slovensky volajú okuliare. celkom - vedno, dovedna. Celkom, príslovku miery vo význame vedno, dovedna, spolu, treba nahradiť uvedenými výrazmi.
čiastka - suma. Čiastka v spojení s peniazmi je výraz nesprávny, treba použiť slovo suma.
ďaleko viac - oveľa viac. Ďaleko viac, ďaleko menej, toto spojenie vytláča správne slovenské znenie oveľa viac, oveľa menej a pod.
dopad - vplyv. Dopad v spojení typu má to dopad na ekonomiku a pod. treba nahradiť slovom vplyv: má to vplyv na ekonomiku.
doprovod - sprievod. Slovo doprovod je v slovenčine nesprávne. Používame slovo sprievod: hudobný sprievod.
doska - platňa, tabuľa. Doska je v spojení gramofónová doska, pamätná doska nesprávne. Správne je spojenie gramofónová platňa, pamätná tabuľa.
holiareň - holičstvo. Holiareň je zastaralé slovo, treba správne používať holičstvo.
horký - horúci. Horký sa nesprávne používa vo význame veľmi teplý, napr. horká polievka. Spisovne správne je horúci: horúca polievka.
hríb - huba. Hríb je iba jeden druh húb. Nesprávne sa používa slovo hríb namiesto huba.
húpačka - hojdačka. Húpačka je nespisovný výraz, spisovne je hojdačka, hojdať sa.
chovať sa, chovanie - správať sa správanie. Je nevhodné zamieňať sloveso chovať sa a výraz chovanie za spisovné správať sa, správanie.
chutnať - chutiť. Chutnať značí zisťovať chuť niečoho, iné je chutiť vo význame mať chuť, teda dobre mi chutí, to jedlo mi chutí, nie chutná.
jalovec - borievka. Slovo jalovec je nesprávne, správne sa používa slovo borievka.
jazdiť - premávať. Namiesto po ulici jazdia autá, rýchlik jazdí presne sa správne povie po ulici premávajú autá, rýchlik premáva presne. Na označenie činnosti človeka sa užíva sloveso jazdiť: Jazdí opatrne.
kapesník - vreckovka. Odvodené kapesník je nesprávne. Správne slovo je vreckovka.
kapsa - vrecko. Výraz kapsa vo význame vrecko je nárečový. Spisovné je slovo vrecko. V inom spojení napr. nákupná kapsa, poštárska kapsa je slovo kapsa náležité.
kázeň - poriadok, disciplína. Slovo kázeň, prevzaté z češtiny sa nesprávne používa vo význame poriadok, disciplína v spojeniach, ako školská kázeň, vojenská kázeň a pod. Všade tu sa má používať slovo poriadok alebo disciplína: školský poriadok, školská disciplína, vojenská disciplína alebo vojenský poriadok.
každopádne – v každom prípade. Namiesto každopádne píšeme v každom prípade.
kecať - tárať. Správne po slovenský je tárať.
kľud - pokoj. Knižné slovo kľud nahradíme spisovným pokoj
kmín - rasca. Namiesto nárečového slova kmín používajme spisovné rasca.
kočiar - koč. Nezabúdajme, že popri kočiar máme aj slovo koč. Viesť sa na koči.
kočiar - detský vozík. Nesprávne je, keď slovom kočík označujeme vozík, v ktorom sa vozí malé dieťa. Správne sa volá detský vozík, slovo kočiar v tomto prípade je nespisovné.
kojiť - dojčiť. Za slovo kojiť máme dojčiť, za kojenec je dojča.
kolo - bicykel. Kolo vo význame bicykel je nesprávne. Keď sa chceme vyjadrovať spisovne, používame slovo bicykel.
kotník - členok. Časť nohy sa volá po slovensky členok, slovo kotník je nespisovné.
kovadlinka - nákova. Slovo kovadlinka je správne po slovensky nákova.
krecht - hrobľa. Kopa zeleniny uložená na zimu sa správne volá hrobľa. Nesprávne počujeme slovo krecht. Aj za odvodené krechtovať máme slovenské hrobľovať.
ľadnička - chladnička. Prístroj na chladenie potravín sa volá chladnička, nie ľadnička.
ľadvinky - obličky. Správny spisovný výraz je obličky, slovo ľadviny je krajové.
ľúbivý - páčivý. To, čo sa páči, voláme páčivý, nie ľúbivý: páčivá látka, páčivý oblek.
mačkať - krčiť. V slovenčine je nesprávne používať slovo mačkať. Máme výstižné slovo krčiť, napr. krčiť papier, nie mačkať papier.
mandelinka - pásavka. Škodca zemiakov sa volá pásavka zemiaková, nie mandelinka zemiaková.
milostný - ľúbostný. Popri slove milostný sa takmer zabúda na slovenské ľúbostný: ľúbostný román, ľúbostný príbeh, ľúbostný vzťah.
náľadie - poľadovica. Namiesto slova náľadie používajme staré slovenské slovo poľadovica.
nárt - priehlavok. České slovo nárt ako časť nohy alebo obuvi prekladáme slovenským priehlavok.
naviazať - nadviazať. Správne je nadviazať: nadviazať na predchádzajúceho, nespisovne je naviazať.
nekalý - nečestný. Slovo nekalý je v slovenčine nesprávne. Náležité je slovo nečestný.
nemocný - chorý. Popri nemocný nesmieme zabúdať na slovo chorý.
obdržať - dostať. Nesprávne je sloveso obdržať v spojení obdržať list, obdržať odmenu a pod. Namieste je tu sloveso dostať: dostať list, dostať odmenu.
obor - odbor. Slovom obor označujeme mimoriadne silného človeka. V inom význame je slovo obor nesprávne. Pracuje v odbore financií, je odborník v humanitných vedách a pod.
odozva - ohlas, ozvena. Namiesto slova odozva používame naše ohlas, ozvena.
odposlúchať - odpočúvať. Cudzí hovor odpočúvame. Sloveso odposlúchať alebo podstatné meno odposluch je nesprávne.
odstavec - odsek. Časť nejakého textu sa nenazýva odstavec, ale odsek.
osmiveslica - osemveslica. Správne pomenovanie vo veslárskom jazyku je osemveslica, nie osmiveslica.
ovšem - pravda, pravdaže. Slovo ovšem je nepotrebné. Používa sa namiesto neho pravda, pravdaže.
páter - chrbtica. Z češtiny prevzaté slovo páter nahradíme slovenským chrbtica.
perný - štipľavý, horúci. Namiesto nesprávneho perný používame správne slovenské štipľavý: štipľavé maslo, štipľavý vtip, alebo namáhavý, horúci: namáhavá robota, horúci deň.
plížiť sa - plaziť sa. V slovenčine sa používa slovo plaziť sa, nie plížiť sa.
poblíž - blízko. Slovo poblíž je nesprávne, správne je tu slovenské blízko.
pokojská - chyžná, upratovačka. V slovenčine je namiesto pokoj slovo izba, a preto žena, ktorá sa stará o poriadok v izbe, sa správne nazýva chyžná alebo upratovačka, nie pokojská.
polynok - palina. Spisovný termín rastliny Artemisia je palina. Slovo polynok je nespisovné.
prádlo - bielizeň. Namiesto nesprávneho slova prádlo treba používať slovo bielizeň.
predať - odovzdať. Nesprávne je sloveso predať v spojení predať úrad, predať pozdrav, predať list. Správne je tu sloveso odovzdať: odovzdať peniaze, odovzdať pozdrav, odovzdať list.
predom - vopred. Príslovka predom sa nemá v slovenčine používať. Náležitá je príslovka vopred prevádzať - robiť, vykonávať, uskutočňovať. Sloveso prevádzať je okrem významu prevádzať niekoho na druhú stranu nesprávne. Správne povieme robiť, vykonávať, uskutočňovať, vykonať.
prevodzovňa - prevádzkáreň. Namiesto slova prevodzovňa sa má používať správne slovo prevádzkáreň.
prievoz - prevoz. Nemožno zamieňať slová prievoz, miesto, kde sa preváža, za slovo prevoz, čiže prevážanie, čo označuje činnosť.
punčochy - pančuchy. Po slovensky je správne pančuchy, kým slovo punčochy je nespisovné.
rada - rad. Zastaneme do radu, kupujeme lístok do prvého radu, stojí tam rad ľudí. V týchto spojeniach je slovo rada nesprávne.
rákos - trstina. Rastlina zo zamokrenej zeme sa nazýva trstina nie rákos.
rameno - plece. Časť tela medzi krkom a začiatkom ramena sa správne volá plece. Používať slovo rameno je tu nesprávne.
razítko - pečiatka. Namiesto razítko používame v slovenčine slovo pečiatka. Za razítkovať máme slovo pečiatkovať.
réva - vinič. Správny výraz je vinič, nie réva. Slovo réva je zastarané.
rohlík - rožok. Slovo rohlík je nesprávne. Používame slovenské slovo rožok.
rola - úloha. Slovo rola (s tvrdým l ) je nespisovné. Používame zaň spisovné úloha.
sáček - vrecúško. Namiesto nespisovného slova sáček máme používať slovenské spisovné vrecúško.
sál – sála. V slovenčine je správne forma ženského rodu, teda sála, kým sál je nesprávny tvar.
salám – saláma. Slovo saláma je ženského rodu, forma salám je nespisovná.
silnica – hradská. Za nespisovné silnica máme spisovné hradská.
sluchátko – slúchadlo. Slovo sluchátko, ktoré sa občas používa je nesprávne. Po slovenský sa hovorí slúchadlo.
sňatok – sobáš. Slovo sňatok je zastaralé. Správny spisovný výraz je sobáš.
spoluzavazadlo – ručná batožina, cestovná batožina. V hovorovej reči sa niekedy používa nesprávne slovo spoluzavazadlo. Správne je spisovné slovo cestovná batožina alebo ručná batožina.
sústruh – točovka. Z češtiny prevzaté slovo sústruh máme nahradiť slovenským točovka. Máme aj slovo tokár, ktorý pracuje na točovke.
svačina – olovrant. Jedenie medzi obedom a večerou sa správne vola olovrant, slovo svačina je nespisovné.
špatný – zlý. Slovo špatný je vo význame zlý nesprávne. Používame slovo zlý.
šrauba – skrutka. Nepoužívame nespisovné slovo šrauba, keď máme naše slovenské skrutka.
topiť – kúriť. Slovo topiť s významom vyhrievať, kúriť je nesprávne. Používajme slovo kúriť. Máme aj ústredné kúrenie.
trezalka – ľubovník. Rastlina s vedeckým názvom Hypericum perforatum sa volá ľubovník. Pomenovanie trezalka je prevzaté z češtiny.
trumpeta – trúbka. Slovo trumpeta nie je slovenské, treba ho nahradiť spisovným slovenským trúbka.
ukáznený – disciplinovaný. Slovo ukáznený sa nesprávne používa namiesto spisovného disciplinovaný.
upomienkový dar – spomienkový dar. Nesprávne sa niekedy používa spojenie upomienkový dar. Správne je spisovné spomienkový dar.
upresniť – spresniť. Správny tvar je spresniť, kým upresniť je v slovenčine chybná forma.
ustaviť – ustanoviť. Namiesto ustaviť, ustavený, ustavujúci hovoríme a píšeme správne po slovenský ustanoviť, ustanovený, ustanovujúci: ustanoviť Slovenskú akadémiu vied, ustanovený výbor, ustanovujúce valné zhromaždenie. Výrazy ustaviť, ustavenie, ustavujúci sú v týchto spojeniach nesprávne.
užité umenie – úžitkové umenie. Správne hovoríme a píšeme úžitkové umenie, užité umenie je nespisovné.
vada – chyba. V spojeniach srdcová vada, telesná vada, telesná vada sa nesprávne používa slovo vada. Správne má byť srdcová chyba, telesná chyba.
vinobranie – oberačkové slávnosti. Často sa používa slovo vinobranie namiesto slovenského spojenia oberačkové slávnosti.
vyprosťovať – vyslobodzovať. Keď pri živelných pohromách robíme záchranné práce, počujeme sloveso vyprosťovať a spojenie vyprosťovacie práce. Máme na to slovenské vyjadrovacie prostriedky vyslobodzovať, vyslobodzovacie práce.
vyriadiť pozdrav – odovzdať pozdrav. Spojenie vyriadiť pozdrav je nespisovné. Správne po slovensky hovoríme a píšeme odovzdať pozdravy.
vysporiadať sa s niečím – vyrovnať sa s niečím. Novinári používajú vysporiadať sa s niečím, namiesto správneho vyrovnať sa s niečím.
zahájiť schôdzu – začať schôdzu, otvoriť schôdzu. Sloveso zahájiť v spojení zahájiť schôdzu je nesprávne. Správne po slovenský sa povie otvoriť schôdzu, začať schôdzu.
zákrsok – zákrpok. V slovenskom ovocinárskom názvosloví sa používa nesprávny termín zákrsok. Správne po slovenský sa tento termín volá zákrpok.
zavazadlo – batožina. Namiesto nesprávneho zavazadla treba používať slovo batožina.
zdarma – zadarmo. Za knižné slovo zdarma používame spisovné zadarmo.
zdieľať – vyznávať. Zdieľať je knižné slovo. Spisovné je vyznávať.
zmetok – výmetok. Chybný výrobok sa nesprávne nazýva zmetok. Správne treba používať výraz výmetok.
zvyknem robiť – robievam. Spojenie zvyknem robiť nahradíme slovesom robievam.
(Dokončenie v budúcom čísle)