Tiráž

Vydáva: Factum bonum, spol. s r. o.
Adresa redakcie: Sološnická 41, 841 05 Bratislava.
Telefón a fax: 02/654 12 388
E-mail: redakcia@kultura-fb.sk
Šéfredaktor: Teodor Križka
Redakcná rada: Július Binder (predseda), Anton Hlinka, Richard Marsina, Tibor Kovalik (Kanada), Vladimír Kubovčík
Hlavička: ©Stano Dusík.
Cena jedného čísla: 1,- euro
Polročné predplatné: 21,- eur
Rozširuje: Mediaprint-Kapa
Objednávky na predplatné prijíma:
Slovenská pošta, a. s.,
Stredisko predplatného tlače,
Námestie slobody 27, 810 05 Bratislava
Telefón: 02/54640949, 02/54419903
Tlačí: Uniprint, s. r. o.
Registračné číslo: EV 757/08
ISSN: 1335-3470 (tlačené vydanie)
ISSN: 1336-2992 (online)
Web: www.kultura-fb.sk